Fabra i Coats; fàbrica de creació

L’antiga Fabra i Coats era una fàbrica de fils i teixits que formava part de l’antic municipi de Sant Andreu del Palomar. El recinte fabril de Fabra i Coats, va ser adquirit per l’Ajuntament de Barcelona el mes de desembre del 2005 i es va considerar destinar la nau central del recinte a un equipament metropolità. S’ha transformat en un gran contenidor dedicat a la producció cultural, segons el programa Fàbriques de Creació, impulsat per l’Ajuntament. L’objectiu és posar a disposició espais i recursos pel desenvolupament d’activitats d’investigació, creació i producció artística.

Fabra i Coats; espai de gestió cultural, associacions i producció artística

El projecte de rehabilitació planteja el canvi d’ús d’un edifici que va ser pensat en el seu origen per millorar l’eficiència de la producció industrial i que ara ha de ser capaç d’afavorir i propiciar la creació artística. Són dues comeses molt diferents i que requereixen espais també molt diferents.

Nau central del recinte fabril

La nau principal de la fàbrica està construïda entre els anys 1910 i 1920 i té una estructura de fàbrica de maó vist, pilars i jàsseres de perfileria laminada anglesa, i dues torres adossades, té 4 plantes i 14.500 m2 de superfície, conjuntament amb la sala de calderes de 1.000 m2, conformen el nou espai cultural, amb un total de 17.500 m2.

Planta baixa de la nau, amb usos públics

Els arquitectes Francesc Bacardit i Manuel Ruisánchez, han creat a la planta baixa un “passeig d’activitats” que se situa davant la xemeneia i travessa tot l’edifici, aprofitant el potencial de les columnes que es converteixen en l’element essencial per a la distribució i mitjançant separadors per connectar i separar les diferents dependències i usos.

Sales d’assaig

En general, les intervencions han sigut mínimes, modificant el menys possible, però també s’han posat en qüestió aquells espais que malgrat la seva «bellesa» arquitectònica no s’adaptaven als nous usos.

Un altre dels objectius del projecte ha estat el tractar d’introduir en aquest espai unes direccions de circulació i visuals, que dinamitzin i permetin una ocupació lliure en un espai tan rígid estructuralment.

Vista de la «Ciutat de la música» des de l’altell
«Ciutat de la música» amb espais insonoritzats i divisions flexibles

A les plantes superiors, un sistema de caixes acústiques que funcionen com a bucs d’assaig o de gravació formen la “ciutat de la música”. Aquests habitacles insonoritzats alliberen l’espai necessari per als projectes de creació. Un gran espai que a causa del pressupost, la recerca d’una flexibilitat màxima i la sintonia amb la producció industrial, donen lloc a l’element més innovador del projecte: la utilització de lones publicitàries reciclades com a divisions internes i lleugeres que, mitjançant un sistema de tensors, es subjecten als pilars funcionant com a cortines que canvien de posició segons les necessitats de cada activitat.

Bucs d’assig i zona d’estar a l’espai polivalent

 

//La antigua Fabra i Coats era una fábrica de hilos y tejidos que formaba parte del antiguo municipio de Sant Andreu de Palomar. El recinto fabril de Fabra y Coats, fue adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona en el mes de diciembre de 2005 y se consideró destinar la nave central del recinto a equipamiento metropolitano. Se ha transformado en un gran contenedor dedicado a la producción cultural, según el programa Fábricas de Creación, impulsado por el Ayuntamiento. El objetivo es poner a disposición espacios y recursos para el desarrollo de actividades de investigación, creación y producción artística.

El proyecto de rehabilitación plantea el cambio de uso de un edificio que fue pensado en su origen para mejorar la eficiencia de la producción industrial y que ahora debe ser capaz de favorecer y propiciar la creación artística. Son dos cometidos muy diferentes y que requieren espacios también muy diferentes.

La nave principal de la fábrica está construida entre los años 1910 y 1920 y tiene una estructura de fábrica de ladrillo visto, pilares y jácenas de perfilería laminada inglesa y dos torres adosadas, tiene 4 plantas y 14.500 m2 de superficie, conjuntamente con la sala de calderas de 1.000 m2, conforman el nuevo espacio cultural, con un total de 17.500 m2.

Los arquitectos Francesc Bacardit y Manuel Ruisánchez, han creado en la planta baja un «paseo de actividades» que se sitúa frente a la chimenea y atraviesa todo el edificio, aprovechando el potencial de las columnas que se convierten en el elemento esencial para la distribución y mediante separadores para conectar y separar las diferentes dependencias y usos.

En general, las intervenciones han sido mínimas, modificando lo menos posible, pero también se han puesto en cuestión aquellos espacios que a pesar de su «belleza» arquitectónica no se adaptaban a los nuevos usos.

Otro de los objetivos del proyecto ha sido el tratar de introducir en este espacio unas direcciones de circulación y visuales, que dinamicen y permitan una ocupación libre en un espacio tan rígido estructuralmente.

En las plantas superiores, un sistema de cajas acústicas que funcionan como salas de ensayo o de grabación forman la «ciudad de la música». Estos habitáculos insonorizados liberan el espacio necesario para los proyectos de creación. Un gran espacio que debido al presupuesto, la búsqueda de una flexibilidad máxima y la sintonía con la producción industrial, dan lugar al elemento más innovador del proyecto: la utilización de lonas publicitarias recicladas como divisiones internas y ligeras que, mediante un sistema de tensores, se sujetan a los pilares funcionando como cortinas que cambian de posición según las necesidades de cada actividad.

Arquitectura pública Teatre la Lira

detall del pati interior
detall del pati interior

El passat mes de juliol es van donar a conèixer els guanyadors del premis FAD d’ Arquitectura i Interiorisme 2013, de tots ells sense dubte el que més ens va impressionar va ser l’espai públic del teatre de la Lira de Ripoll, premiat en la categoria Ciutat i Paisatge.

(Es poden veure els guanyadors dels premis FAD a  www.arquinfad.org )

Per aquest motiu tenim ganes d’explicar la seva història i les nostres impressions sobre aquesta arquitectura pública.
Ja fa 10 anys que RCR Arquitectes i Joan Puigcorbé es van presentar a un concurs d’idees d’arquitectura que va convocar l’Ajuntament de Ripoll, per tal de recuperar un espai molt emblemàtic i a la vegada polèmic de la vila, l’antic teatre de “La Lira”.

vista des dels carrers de RipollL’espai públic sorgit per la demolició del teatre La Lira i davant del riu Ter, és a la vegada plaça, coberta, punt de trobada, d’arribades i vingudes però a la vegada és un espai “buit”.
Una passarel·la de 44 metres de longitud sobre el riu i amb dos nivells un per a vianants i zona de pas i l’altre com espai per a la contemplació amb seients de cara al riu, creant així un lloc d’estada i de transició al mateix temps, s’obre de cop per crear una nova porta al casc antic de la població.

L’única matèria utilitzada és l’acer (element molt emprat en l’arquitectura d’aquests estudi), que dóna una imatge de modernitat i a la vegada evoca el passat metal·lúrgic de Ripoll, conegut a tot Europa com la Farga catalana.

L’espai de la plaça, el conformen solament plans laterals i el sostre, amb peces de diferents amplades que creen ritmes diferents per l’entrada de la llum i la vegetació que creix al seu voltant, té una gran capacitat per a poder realitzar actes públics i també compta amb una sala polivalent en el subsòl i un bar que disposa de terrassa.

 

Deixem aquí la valoració del jurat del premis FAD d’arquitectura i interiorisme;

“Per l’aportació a la millora urbana del paisatge del front del riu a Ripoll i la seva capacitat de transformar un buit urbà amb un lloc cèntric, útil i dinamitzador, fent-ho en un llenguatge rigorós i atrevit, i d’una materialitat perdurable, oferint a l’hora noves propostes de mobilitat peatonal dins del poble.”

enquadrament des del Ter
enquadrament des del Ter
vista anterior i posterior amb la passarel.la
vista anterior i posterior amb la passarel.la

ESPACIO PÚBLICO TEATRO LA LIRA

El pasado mes de julio se dieron a conocer los ganadores de los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2013, de
todos ellos sin duda el que más nos impresionó fue el espacio público del teatro de la Lira de Ripoll, premiado en la
categoría Ciudad y Paisaje.
( Se pueden ver los ganadores de los premios FAD en www.arquinfad.org )
Por este motivo tenemos ganas de contar su historia y nuestras impresiones sobre esta arquitectura.
Ya hace 10 años que RCR Arquitectes y Joan Puigcorbé se presentaron a un concurso de ideas que convocó el
Ayuntamiento de Ripoll, para recuperar un espacio muy emblemático y a la vez polémico, el antiguo teatro de «la Lira».
El espacio público surgido por la demolición del teatro La Lira y frente al río Ter, es a la vez plaza, cubierta, punto de
encuentro, de llegadas y venidas pero a la vez es un espacio «vacío» .
Una pasarela de 44 metros de longitud sobre el río y con dos niveles uno para peatones y zona de paso y el otro como
espacio para la contemplación con asientos de cara al río, creando así un lugar de estancia y de transición al mismo
tiempo, se abre de golpe para crear una nueva puerta en el casco antiguo de la población.

La única materia prima utilizada es el acero (material muy utilizado en la arquitectura de este estudio), que da una imagen de modernidad y a la vez evoca el pasado metalúrgico de Ripoll, conocido en toda Europa como la Farga catalana. El espacio de la plaza, lo conforman solamente planos laterales y el techo, con piezas de diferentes anchos que crean ritmos diferentes para la entrada de la luz y la vegetación que crece a su alrededor, tiene una gran capacidad para poder realizar actos públicos y también cuenta con una sala polivalente en el subsuelo y un bar con terraza.
Dejamos aquí la valoración del jurado de los premios FAD de arquitectura y interiorismo;
«Por el aporte a la mejora urbana del paisaje del frente del río Ripoll y su capacidad de transformar un vacío urbano con
un lugar céntrico , útil y dinamizador , haciéndolo en un lenguaje riguroso y atrevido , y de una materialidad perdurable, ofreciendo a la hora nuevas propuestas de movilidad peatonal dentro del pueblo . «