Convent de Sant Francesc de Santpedor

Avui us volem parlar d’ un projecte que ens queda molt proper i que ens agrada molt, es tracta de l’intervenció a l’Església del convent de Sant Francesc, situada a Santpedor. Aquesta tenia per objectiu convertir l’edifici en un equipament cultural.

El conjunt del convent de Sant Francesc va ser construït al segle XVIII per monjos franciscans i va tenir un ús conventual fins a 1835, moment en el qual fou saquejat i s’inicia el procés de deteriorament progressiu que culmina amb l’enderroc l’any 2000. Només es va mantenir en peus, encara que en molt mal estat l’església i part del mur perimetral del convent.

La recuperació de l’església plantejava la recuperació d’un edifici que mai havia estat aïllat sinó que formava part del conjunt del convent. L’església, que originàriament només tenia dues façanes, amb l’enderrocament del convent va passar a tenir-ne quatre. Es trobava en estat ruïnós, presentava les cobertes enfonsades, el cor desaparegut i les voltes de la nau i de les capelles parcialment caigudes i amb una capacitat portant nul·la.

Però, malgrat l’estat, l’espai presentava unes proporcions i qualitats espacials remarcables. L’interior, gràcies als enfonsaments de coberta, quedava sorprenentment realçat per les importants entrades de llum natural que es produïen per les parts derruïdes dels sostres. L’església, que originàriament pràcticament no rebia llum natural, agafava un aire majestuós amb les entrades de llum.

El plantejament principal del projecte d’intervenció ha estat no alterar les dimensions i la qualitat espacial de la nau de l’església i mantenir les importants entrades de llum natural produïdes pels enfonsaments. El manteniment de les entrades de llum en els diferents punts, i en la quantitat important amb què es produïa, ha comportat plantejar diferents solucions de coberta específiques en cadascun dels llocs: una gran claraboia al costat nord de l’absis, una lluerna que permet mantenir les vistes del campanar des de l’interior de la nau, l’absència de coberta a la capella principal i un tall a la coberta just a l’inici de la nau que garanteix mantenir una entrada de llum rasant sobre la part interior del mur d’accés.

La recuperació de l’edifici s’ha desenvolupat aplicant el criteri de diferenciar clarament els nous elements construïts (utilitzant sistemes constructius i llenguatges contemporanis) dels elements originaris i històrics de l’església. D’aquesta manera, s’han mantingut visibles els enfonsaments, els forats on s’encastaven els retaules o rastres d’altres elements desapareguts. Un altre repte plantejat consistia a mantenir la unitat i dimensió de la nau de l’església tot que s’havien de construir volums per nous usos i requeriments que mai havia allotjat l’església: escales per pujar a les plantes altes, lavabos i sales d’instal·lacions. Aquests volums s’han situat a cavall entre l’interior i l’exterior o s’han resolt a l’interior de manera que es mantingui la visió d’espai unitari, en tota la seva dimensió, tant de la nau com de la capella. El conjunt d’escales i rampes construïdes, a part d’assegurar l’accés a les plantes altes de l’església, defineixen un recorregut circular pel conjunt de l’edifici com si es tractés d’un recorregut museïtzat.

La intervenció ha preservat el llegat històric de l’edifici afegint nous valors que realcen i singularitzen de forma contemporània l’església de l’antic convent de Sant Francesc, rescatat per l’arquitecte David Closes i mereixedor dels Premis Catalunya de Construcció 2012 a la intervenció d’edificis ja existents.

// Hoy os queremos hablar de un proyecto que nos queda muy cerca y que nos gusta especialemnte. Se trata de la intervención en la Iglesia del convento de Sant Francesc, ubicada en Santpedor. Esta tenía por objetivo convertir el edificio en un equipamiento cultural. El conjunto del convento de Sant Francesc fue construido en el siglo XVIII por monjes franciscanos y tuvo un uso conventual hasta 1835, momento en el que fue saqueado y se inicia el proceso de deterioro progresivo que culmina con el derribo del año 2000.

Sólo se mantuvo en pie, aunque en muy mal estado la iglesia y parte del muro perimetral del convento. La recuperación de la iglesia planteaba la recuperación de un edificio que nunca había sido aislado sino que formaba parte del conjunto del convento. La iglesia, que originariamente sólo tenía dos fachadas, con el derribo del convento pasó a tener cuatro. Se encontraba en estado ruinoso, presentaba las cubiertas hundidas, el corazón desaparecido y las bóvedas de la nave y de las capillas parcialmente caídas y con una capacidad portante nula. Pero, a pesar del estado, el espacio presentaba unas proporciones y calidades espaciales importantes. El interior, gracias a los hundimientos de cubierta, quedaba sorprendentemente realzado por las importantes entradas de luz natural que se producían por las partes derruidas de los techos. La iglesia, que originariamente prácticamente no recibía luz natural, cogía un aire majestuoso con las entradas de luz. El planteamiento principal del proyecto de intervención ha sido no alterar las dimensiones y la calidad espacial de la nave de la iglesia y mantener las importantes entradas de luz natural producidas por los hundimientos. El mantenimiento de las entradas de luz en los diferentes puntos, y en la cantidad importante con que se producían, ha supuesto plantear diferentes soluciones de cubierta específicas en cada uno de los lugares: una gran claraboya en el lado norte del ábside, un tragaluz que permite mantener las vistas del campanario desde el interior de la nave, la ausencia de cubierta en la capilla principal y un corte en la cubierta justo al inicio de la nave que garantiza mantener una entrada de luz rasante sobre la parte interior del muro de acceso.

La recuperación del edificio se ha desarrollado aplicando el criterio de diferenciar claramente los nuevos elementos construidos (utilizando sistemas constructivos y lenguajes contemporáneos) de los elementos originarios e históricos de la iglesia. De esta manera, se han mantenido visibles los hundimientos, los agujeros donde empotraban los retablos o rastros de otros elementos desaparecidos. Otro reto planteado consistía en mantener la unidad y dimensión de la nave de la iglesia todo que debían construir volúmenes para nuevos usos y requerimientos que nunca había alojado la iglesia: escaleras para subir a las plantas altas, lavabos y salas de instalaciones. Estos volúmenes se han situado entre el interior y el exterior o se han resuelto en el interior de modo que se mantenga la visión de espacio unitario, en toda su dimensión, tanto de la nave como de la capilla. El conjunto de escaleras y rampas construidas, además de asegurar el acceso a las plantas altas de la iglesia, definen un recorrido circular por el conjunto del edificio como si se tratara de un recorrido musealizado. La intervención ha preservado el legado histórico del edificio añadiendo nuevos valores que realzan y singularizan de forma contemporánea la iglesia del antiguo convento de Sant Francesc, rescatado por el arquitecto David Closes y merecedor de los Premios de Construcción de Cataluña 2012 en la intervención de edificios ya existentes.

Fabra i Coats; fàbrica de creació

L’antiga Fabra i Coats era una fàbrica de fils i teixits que formava part de l’antic municipi de Sant Andreu del Palomar. El recinte fabril de Fabra i Coats, va ser adquirit per l’Ajuntament de Barcelona el mes de desembre del 2005 i es va considerar destinar la nau central del recinte a un equipament metropolità. S’ha transformat en un gran contenidor dedicat a la producció cultural, segons el programa Fàbriques de Creació, impulsat per l’Ajuntament. L’objectiu és posar a disposició espais i recursos pel desenvolupament d’activitats d’investigació, creació i producció artística.

Fabra i Coats; espai de gestió cultural, associacions i producció artística

El projecte de rehabilitació planteja el canvi d’ús d’un edifici que va ser pensat en el seu origen per millorar l’eficiència de la producció industrial i que ara ha de ser capaç d’afavorir i propiciar la creació artística. Són dues comeses molt diferents i que requereixen espais també molt diferents.

Nau central del recinte fabril

La nau principal de la fàbrica està construïda entre els anys 1910 i 1920 i té una estructura de fàbrica de maó vist, pilars i jàsseres de perfileria laminada anglesa, i dues torres adossades, té 4 plantes i 14.500 m2 de superfície, conjuntament amb la sala de calderes de 1.000 m2, conformen el nou espai cultural, amb un total de 17.500 m2.

Planta baixa de la nau, amb usos públics

Els arquitectes Francesc Bacardit i Manuel Ruisánchez, han creat a la planta baixa un “passeig d’activitats” que se situa davant la xemeneia i travessa tot l’edifici, aprofitant el potencial de les columnes que es converteixen en l’element essencial per a la distribució i mitjançant separadors per connectar i separar les diferents dependències i usos.

Sales d’assaig

En general, les intervencions han sigut mínimes, modificant el menys possible, però també s’han posat en qüestió aquells espais que malgrat la seva «bellesa» arquitectònica no s’adaptaven als nous usos.

Un altre dels objectius del projecte ha estat el tractar d’introduir en aquest espai unes direccions de circulació i visuals, que dinamitzin i permetin una ocupació lliure en un espai tan rígid estructuralment.

Vista de la «Ciutat de la música» des de l’altell
«Ciutat de la música» amb espais insonoritzats i divisions flexibles

A les plantes superiors, un sistema de caixes acústiques que funcionen com a bucs d’assaig o de gravació formen la “ciutat de la música”. Aquests habitacles insonoritzats alliberen l’espai necessari per als projectes de creació. Un gran espai que a causa del pressupost, la recerca d’una flexibilitat màxima i la sintonia amb la producció industrial, donen lloc a l’element més innovador del projecte: la utilització de lones publicitàries reciclades com a divisions internes i lleugeres que, mitjançant un sistema de tensors, es subjecten als pilars funcionant com a cortines que canvien de posició segons les necessitats de cada activitat.

Bucs d’assig i zona d’estar a l’espai polivalent

 

//La antigua Fabra i Coats era una fábrica de hilos y tejidos que formaba parte del antiguo municipio de Sant Andreu de Palomar. El recinto fabril de Fabra y Coats, fue adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona en el mes de diciembre de 2005 y se consideró destinar la nave central del recinto a equipamiento metropolitano. Se ha transformado en un gran contenedor dedicado a la producción cultural, según el programa Fábricas de Creación, impulsado por el Ayuntamiento. El objetivo es poner a disposición espacios y recursos para el desarrollo de actividades de investigación, creación y producción artística.

El proyecto de rehabilitación plantea el cambio de uso de un edificio que fue pensado en su origen para mejorar la eficiencia de la producción industrial y que ahora debe ser capaz de favorecer y propiciar la creación artística. Son dos cometidos muy diferentes y que requieren espacios también muy diferentes.

La nave principal de la fábrica está construida entre los años 1910 y 1920 y tiene una estructura de fábrica de ladrillo visto, pilares y jácenas de perfilería laminada inglesa y dos torres adosadas, tiene 4 plantas y 14.500 m2 de superficie, conjuntamente con la sala de calderas de 1.000 m2, conforman el nuevo espacio cultural, con un total de 17.500 m2.

Los arquitectos Francesc Bacardit y Manuel Ruisánchez, han creado en la planta baja un «paseo de actividades» que se sitúa frente a la chimenea y atraviesa todo el edificio, aprovechando el potencial de las columnas que se convierten en el elemento esencial para la distribución y mediante separadores para conectar y separar las diferentes dependencias y usos.

En general, las intervenciones han sido mínimas, modificando lo menos posible, pero también se han puesto en cuestión aquellos espacios que a pesar de su «belleza» arquitectónica no se adaptaban a los nuevos usos.

Otro de los objetivos del proyecto ha sido el tratar de introducir en este espacio unas direcciones de circulación y visuales, que dinamicen y permitan una ocupación libre en un espacio tan rígido estructuralmente.

En las plantas superiores, un sistema de cajas acústicas que funcionan como salas de ensayo o de grabación forman la «ciudad de la música». Estos habitáculos insonorizados liberan el espacio necesario para los proyectos de creación. Un gran espacio que debido al presupuesto, la búsqueda de una flexibilidad máxima y la sintonía con la producción industrial, dan lugar al elemento más innovador del proyecto: la utilización de lonas publicitarias recicladas como divisiones internas y ligeras que, mediante un sistema de tensores, se sujetan a los pilares funcionando como cortinas que cambian de posición según las necesidades de cada actividad.