Convent de Sant Francesc de Santpedor

Avui us volem parlar d’ un projecte que ens queda molt proper i que ens agrada molt, es tracta de l’intervenció a l’Església del convent de Sant Francesc, situada a Santpedor. Aquesta tenia per objectiu convertir l’edifici en un equipament cultural.

El conjunt del convent de Sant Francesc va ser construït al segle XVIII per monjos franciscans i va tenir un ús conventual fins a 1835, moment en el qual fou saquejat i s’inicia el procés de deteriorament progressiu que culmina amb l’enderroc l’any 2000. Només es va mantenir en peus, encara que en molt mal estat l’església i part del mur perimetral del convent.

La recuperació de l’església plantejava la recuperació d’un edifici que mai havia estat aïllat sinó que formava part del conjunt del convent. L’església, que originàriament només tenia dues façanes, amb l’enderrocament del convent va passar a tenir-ne quatre. Es trobava en estat ruïnós, presentava les cobertes enfonsades, el cor desaparegut i les voltes de la nau i de les capelles parcialment caigudes i amb una capacitat portant nul·la.

Però, malgrat l’estat, l’espai presentava unes proporcions i qualitats espacials remarcables. L’interior, gràcies als enfonsaments de coberta, quedava sorprenentment realçat per les importants entrades de llum natural que es produïen per les parts derruïdes dels sostres. L’església, que originàriament pràcticament no rebia llum natural, agafava un aire majestuós amb les entrades de llum.

El plantejament principal del projecte d’intervenció ha estat no alterar les dimensions i la qualitat espacial de la nau de l’església i mantenir les importants entrades de llum natural produïdes pels enfonsaments. El manteniment de les entrades de llum en els diferents punts, i en la quantitat important amb què es produïa, ha comportat plantejar diferents solucions de coberta específiques en cadascun dels llocs: una gran claraboia al costat nord de l’absis, una lluerna que permet mantenir les vistes del campanar des de l’interior de la nau, l’absència de coberta a la capella principal i un tall a la coberta just a l’inici de la nau que garanteix mantenir una entrada de llum rasant sobre la part interior del mur d’accés.

La recuperació de l’edifici s’ha desenvolupat aplicant el criteri de diferenciar clarament els nous elements construïts (utilitzant sistemes constructius i llenguatges contemporanis) dels elements originaris i històrics de l’església. D’aquesta manera, s’han mantingut visibles els enfonsaments, els forats on s’encastaven els retaules o rastres d’altres elements desapareguts. Un altre repte plantejat consistia a mantenir la unitat i dimensió de la nau de l’església tot que s’havien de construir volums per nous usos i requeriments que mai havia allotjat l’església: escales per pujar a les plantes altes, lavabos i sales d’instal·lacions. Aquests volums s’han situat a cavall entre l’interior i l’exterior o s’han resolt a l’interior de manera que es mantingui la visió d’espai unitari, en tota la seva dimensió, tant de la nau com de la capella. El conjunt d’escales i rampes construïdes, a part d’assegurar l’accés a les plantes altes de l’església, defineixen un recorregut circular pel conjunt de l’edifici com si es tractés d’un recorregut museïtzat.

La intervenció ha preservat el llegat històric de l’edifici afegint nous valors que realcen i singularitzen de forma contemporània l’església de l’antic convent de Sant Francesc, rescatat per l’arquitecte David Closes i mereixedor dels Premis Catalunya de Construcció 2012 a la intervenció d’edificis ja existents.

// Hoy os queremos hablar de un proyecto que nos queda muy cerca y que nos gusta especialemnte. Se trata de la intervención en la Iglesia del convento de Sant Francesc, ubicada en Santpedor. Esta tenía por objetivo convertir el edificio en un equipamiento cultural. El conjunto del convento de Sant Francesc fue construido en el siglo XVIII por monjes franciscanos y tuvo un uso conventual hasta 1835, momento en el que fue saqueado y se inicia el proceso de deterioro progresivo que culmina con el derribo del año 2000.

Sólo se mantuvo en pie, aunque en muy mal estado la iglesia y parte del muro perimetral del convento. La recuperación de la iglesia planteaba la recuperación de un edificio que nunca había sido aislado sino que formaba parte del conjunto del convento. La iglesia, que originariamente sólo tenía dos fachadas, con el derribo del convento pasó a tener cuatro. Se encontraba en estado ruinoso, presentaba las cubiertas hundidas, el corazón desaparecido y las bóvedas de la nave y de las capillas parcialmente caídas y con una capacidad portante nula. Pero, a pesar del estado, el espacio presentaba unas proporciones y calidades espaciales importantes. El interior, gracias a los hundimientos de cubierta, quedaba sorprendentemente realzado por las importantes entradas de luz natural que se producían por las partes derruidas de los techos. La iglesia, que originariamente prácticamente no recibía luz natural, cogía un aire majestuoso con las entradas de luz. El planteamiento principal del proyecto de intervención ha sido no alterar las dimensiones y la calidad espacial de la nave de la iglesia y mantener las importantes entradas de luz natural producidas por los hundimientos. El mantenimiento de las entradas de luz en los diferentes puntos, y en la cantidad importante con que se producían, ha supuesto plantear diferentes soluciones de cubierta específicas en cada uno de los lugares: una gran claraboya en el lado norte del ábside, un tragaluz que permite mantener las vistas del campanario desde el interior de la nave, la ausencia de cubierta en la capilla principal y un corte en la cubierta justo al inicio de la nave que garantiza mantener una entrada de luz rasante sobre la parte interior del muro de acceso.

La recuperación del edificio se ha desarrollado aplicando el criterio de diferenciar claramente los nuevos elementos construidos (utilizando sistemas constructivos y lenguajes contemporáneos) de los elementos originarios e históricos de la iglesia. De esta manera, se han mantenido visibles los hundimientos, los agujeros donde empotraban los retablos o rastros de otros elementos desaparecidos. Otro reto planteado consistía en mantener la unidad y dimensión de la nave de la iglesia todo que debían construir volúmenes para nuevos usos y requerimientos que nunca había alojado la iglesia: escaleras para subir a las plantas altas, lavabos y salas de instalaciones. Estos volúmenes se han situado entre el interior y el exterior o se han resuelto en el interior de modo que se mantenga la visión de espacio unitario, en toda su dimensión, tanto de la nave como de la capilla. El conjunto de escaleras y rampas construidas, además de asegurar el acceso a las plantas altas de la iglesia, definen un recorrido circular por el conjunto del edificio como si se tratara de un recorrido musealizado. La intervención ha preservado el legado histórico del edificio añadiendo nuevos valores que realzan y singularizan de forma contemporánea la iglesia del antiguo convento de Sant Francesc, rescatado por el arquitecto David Closes y merecedor de los Premios de Construcción de Cataluña 2012 en la intervención de edificios ya existentes.

Fabra i Coats; fàbrica de creació

L’antiga Fabra i Coats era una fàbrica de fils i teixits que formava part de l’antic municipi de Sant Andreu del Palomar. El recinte fabril de Fabra i Coats, va ser adquirit per l’Ajuntament de Barcelona el mes de desembre del 2005 i es va considerar destinar la nau central del recinte a un equipament metropolità. S’ha transformat en un gran contenidor dedicat a la producció cultural, segons el programa Fàbriques de Creació, impulsat per l’Ajuntament. L’objectiu és posar a disposició espais i recursos pel desenvolupament d’activitats d’investigació, creació i producció artística.

Fabra i Coats; espai de gestió cultural, associacions i producció artística

El projecte de rehabilitació planteja el canvi d’ús d’un edifici que va ser pensat en el seu origen per millorar l’eficiència de la producció industrial i que ara ha de ser capaç d’afavorir i propiciar la creació artística. Són dues comeses molt diferents i que requereixen espais també molt diferents.

Nau central del recinte fabril

La nau principal de la fàbrica està construïda entre els anys 1910 i 1920 i té una estructura de fàbrica de maó vist, pilars i jàsseres de perfileria laminada anglesa, i dues torres adossades, té 4 plantes i 14.500 m2 de superfície, conjuntament amb la sala de calderes de 1.000 m2, conformen el nou espai cultural, amb un total de 17.500 m2.

Planta baixa de la nau, amb usos públics

Els arquitectes Francesc Bacardit i Manuel Ruisánchez, han creat a la planta baixa un “passeig d’activitats” que se situa davant la xemeneia i travessa tot l’edifici, aprofitant el potencial de les columnes que es converteixen en l’element essencial per a la distribució i mitjançant separadors per connectar i separar les diferents dependències i usos.

Sales d’assaig

En general, les intervencions han sigut mínimes, modificant el menys possible, però també s’han posat en qüestió aquells espais que malgrat la seva «bellesa» arquitectònica no s’adaptaven als nous usos.

Un altre dels objectius del projecte ha estat el tractar d’introduir en aquest espai unes direccions de circulació i visuals, que dinamitzin i permetin una ocupació lliure en un espai tan rígid estructuralment.

Vista de la «Ciutat de la música» des de l’altell
«Ciutat de la música» amb espais insonoritzats i divisions flexibles

A les plantes superiors, un sistema de caixes acústiques que funcionen com a bucs d’assaig o de gravació formen la “ciutat de la música”. Aquests habitacles insonoritzats alliberen l’espai necessari per als projectes de creació. Un gran espai que a causa del pressupost, la recerca d’una flexibilitat màxima i la sintonia amb la producció industrial, donen lloc a l’element més innovador del projecte: la utilització de lones publicitàries reciclades com a divisions internes i lleugeres que, mitjançant un sistema de tensors, es subjecten als pilars funcionant com a cortines que canvien de posició segons les necessitats de cada activitat.

Bucs d’assig i zona d’estar a l’espai polivalent

 

//La antigua Fabra i Coats era una fábrica de hilos y tejidos que formaba parte del antiguo municipio de Sant Andreu de Palomar. El recinto fabril de Fabra y Coats, fue adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona en el mes de diciembre de 2005 y se consideró destinar la nave central del recinto a equipamiento metropolitano. Se ha transformado en un gran contenedor dedicado a la producción cultural, según el programa Fábricas de Creación, impulsado por el Ayuntamiento. El objetivo es poner a disposición espacios y recursos para el desarrollo de actividades de investigación, creación y producción artística.

El proyecto de rehabilitación plantea el cambio de uso de un edificio que fue pensado en su origen para mejorar la eficiencia de la producción industrial y que ahora debe ser capaz de favorecer y propiciar la creación artística. Son dos cometidos muy diferentes y que requieren espacios también muy diferentes.

La nave principal de la fábrica está construida entre los años 1910 y 1920 y tiene una estructura de fábrica de ladrillo visto, pilares y jácenas de perfilería laminada inglesa y dos torres adosadas, tiene 4 plantas y 14.500 m2 de superficie, conjuntamente con la sala de calderas de 1.000 m2, conforman el nuevo espacio cultural, con un total de 17.500 m2.

Los arquitectos Francesc Bacardit y Manuel Ruisánchez, han creado en la planta baja un «paseo de actividades» que se sitúa frente a la chimenea y atraviesa todo el edificio, aprovechando el potencial de las columnas que se convierten en el elemento esencial para la distribución y mediante separadores para conectar y separar las diferentes dependencias y usos.

En general, las intervenciones han sido mínimas, modificando lo menos posible, pero también se han puesto en cuestión aquellos espacios que a pesar de su «belleza» arquitectónica no se adaptaban a los nuevos usos.

Otro de los objetivos del proyecto ha sido el tratar de introducir en este espacio unas direcciones de circulación y visuales, que dinamicen y permitan una ocupación libre en un espacio tan rígido estructuralmente.

En las plantas superiores, un sistema de cajas acústicas que funcionan como salas de ensayo o de grabación forman la «ciudad de la música». Estos habitáculos insonorizados liberan el espacio necesario para los proyectos de creación. Un gran espacio que debido al presupuesto, la búsqueda de una flexibilidad máxima y la sintonía con la producción industrial, dan lugar al elemento más innovador del proyecto: la utilización de lonas publicitarias recicladas como divisiones internas y ligeras que, mediante un sistema de tensores, se sujetan a los pilares funcionando como cortinas que cambian de posición según las necesidades de cada actividad.

El suro; natural, renovable i reciclable

El suro és un material natural, renovable i reciclable, procedent de la surera, una espècie típica del mediterrani. S’extreu dels arbres sense danyar-los i promou la sostenibilitat econòmica i social de les zones amb risc de desertificació, no afegeix residus i adapta el seu model de negoci a les pràctiques de desenvolupament sostenible. El suro és lleuger, impermeable, inodor, resistent als agents químics i als atacs d’insectes, elàstic i un excel·lent aïllament acústic. Les seves propietats fan d’ell una excel·lent matèria prima i el seu l’aprofitament respon a l’actual compromís amb el medi ambient.

En el sector del disseny podem veure grans exemples d’un bon ús del suro. El Vitra Design Museum, per exemple, va llançar recentment, al costat de la marca portuguesa Amorim, un concurs per desafiar dissenyadors de tot el món a idear noves aplicacions d’aquest material. Per la seva banda, l’estudi suís Herzog & de Meuron, juntament amb l’artista xinès Ai Weiwei, van utilitzar el suro en el seu pavelló d’estiu de la Serpentine Gallery de Londres al 2012.

Pavelló d’estiu de la Serpentine Gallery de Londres al 2012 dissenyat per Herzog & de Meuron juntament amb Ai Weiwei.

També els germans Bouroullec s’han presentat enguany a Milà amb una instal·lació de plataformes giratòries de suro per a BMW.

Instal·lació dels germans Bouroullec per BMW, durant la setmana del disseny de Milà.

Corkway Store ofereix un repertori d’objectes de disseny perquè, com ells mateixos diuen, en la seva recerca d’alternatives verdes, «aquest material contribueix a un món més net i sostenible».
Us deixem aquí alguns productes realitzats amb suro:

Cork coaster de Ferm living

Sèrie kork de l’estudi Two designers

Làmpada Post de l’estudi Ninho

//Natural, renovable y reciclable: así es el corcho, un material procedente del alcornoque, una especie típica del mediterráneo. Se extrae de los árboles sin dañarlos y promueve la sostenibilidad económica y social de las zonas con riesgo de desertificación, no agrega residuos y adapta su modelo de negocio a las practicas de desarrollo sostenible. El corcho es liviano, impermeable, inodoro, resistente a los agentes químicos y a los ataques de insectos, elástico y un excelente aislamiento acústico.
Sus propiedades hacen de él una excelente materia prima cuyo aprovechamiento responde al actual compromiso con el medio ambiente.
En el sector del diseño existen grandes ejemplos de un buen uso del corcho. El vitra Design Museum, por ejemplo, lanzó recientemente, junto a la marca portuguesa Amorim, un concurso para desafiar a diseñadores de todo el mundo a idear nuevas aplicaciones.
Por su parte, el estudio suizo Herzog & de Meuron, junto al artista chino Ai Weiwei, utilizó el corcho en su pabellón de verano de la Serpentine Gallery de Londres en 2012.
También los hermanos Bouroullec han presentado este año en Milán una instalación de plataformas giratorias de corcho para BMW.
Corkway Store ofrece un repertorio de objetos de diseño porque, como ellos mismos dicen, en su búsqueda de alternativas verdes, “este material contribuye a un mundo más limpio y sostenible”.
Os dejamos aquí algunos productos realizados con corcho.

Festival Open Air Barcelona

Open Air és un festival al aire lliure de música, disseny i arquitectura que se celebra aquest dissabte dia 26 d’octubre al emblemàtic Castell de Montjuic, a la Plaça d’Armes.

El programa inclou actuacions musicals, tallers, conferències, projeccions i curtmetratges separats en tres espais.

Animeu-vos, l’horari del festival és de 12 pm 02am. Ah! i és gratuït!

Avancem quatre fotos de l’espai on se celebrarà l’ Open Air, enguany II edició.

Open Air - plaça d'Armes
Open Air – plaça d’Armes
Open Air – plaça d’Armes
Open Air – plaça d’Armes

http://cargocollective.com/openairfestival

Open Air es un festival al aire libre de música, diseño y arquitectura que se celebra este sábado 26 de octubre en el emblemático Castillo de Montjuic, Plaza de Armes.

El programa incluye actuaciones musicales, talleres, conferencias, proyecciones y cortometrajes separados en tres espacios distintos.

Animaos, el horario del festival es de 12 pm a 02 am. ¡Ah! Es gratuito!

VISITES AL 48H OPEN HOUSE BARCELONA

El passat cap de setmana vam acudir a un parell de propostes del 48h OPEN HOUSE BARCELONA. De l’ extensa oferta d’ interessants edificis a visitar vam decantar-nos per un parell de propostes d’ arquitectura moderna al barri de Sant Andreu.

La primera va ser edifici del carrer Biscaia 340, de l’ arquitecte Antoni de Moragas.

vestíbul edifici carrer Biscaia
vestíbul edifici carrer Biscaia

Es tracta d’ un edifici de 250 habitatges entre mitgeres i en xamfrà, que finalitza la seva construcció l’ any 1970. Es un edifici d’ arquitectura sincera, que mostra els materials amb que estan fetes les diferents parts de l’ edifici, com els murs interiors d’ obra vista sense necessitat de ser revestits o enguixats, o l’ estructura de formigó armat que es mostra en el sostre del vestíbul de la planta baixa. A la vegada l’ arquitecte no oblida els materials tradicionals com la ceràmica vidriada, que s’ utilitza com a revestiment de l’única entrada a l’ edifici i als ampits de les finestres en façana, això també es veu en l’ tancament de la zona de pàrquings a base de gelosies calades amb maó massís i les divisions interiors amb maó perforat.

corredor de l' edifici del carrer Biscaia
corredor de l’ edifici del carrer Biscaia

 

gelosia de tancament de l' aparcament de l' edifici del carrer Biscaia

bústires edifici carrer Biscaia
bústires edifici carrer Biscaia

gelosia de tancament de l’ aparcament de l’ edifici del carrer Biscaia

La segona visita va ser a la Casa Bloc al Passeig de Torras i Bages. La visita guiada començava a la zona comú exterior dels cinc blocs.

 

façana edific 'casa bloc'
façana edific ‘casa bloc’

Es tracta d’ un edifici racionalista projectat per el GATCPAC en plena època de la República i construïts del 1933 al 1939. Va ser un edifici pensat per allotjar part dels nombrosos treballadors que s’ instal·laven en aquesta zona de Barcelona per ser un important nucli industrial. Un edifici que com al moviment modern ofereix noves solucions arquitectòniques i però especialment socials, noves formes de vida. Per la seva construcció es prioritzen els nous materials i sistemes constructius. Actualment s’ ha museïtzat un dels habitatges, recuperant la seva estructura original i els elements decoratius i d’ acabat que la formaven.  Visites realment interessants!

 

corredor exterior edifici Casa Bloc
corredor exterior edifici Casa Bloc
interior Casa Bloc
interior Casa Bloc
escala en interior de Casa Bloc
escala en interior de Casa Bloc

El pasado fin de semana acudimos a un par de propuestas del 48h OPEN HOUSE BARCELONA. De la extensa oferta de interesantes edificios a visitar nos decantamos por un par de propuestas de arquitectura moderna en el barrio de Santo Andreu.
La primera fue el edificio de la calle Biscaia 340, del arquitecto Antoni de Moragas.
Se trata de un edificio de 250 viviendas entre medianeras y en chaflán, que finalizó su construcción en 1970. Es un edificio de arquitectura sincera, que muestra los materiales con que están hechas las diferentes partes del edificio, como los muros interiores de obra vista sin necesidad de ser revestidos o escayolados, o la estructura de cemento armado que se muestra en el techo del vestíbulo de la planta baja. A la vez el arquitecto no olvida los materiales tradicionales como la cerámica vidriada, que se utiliza como revestimiento de la única entrada al edificio y en los antepechos de las ventanas en fachada, esto también se ve en el cierre de la zona de aparcamiento a base de muros calados con ladrillo macizo y las divisiones interiores con ladrillo perforado.
La segunda visita fue la Casa Bloc en el Paseo de Torras y Bages. La visita guiada empezaba en la zona común exterior de los cinco bloques. Se trata de un edificio racionalista proyectado por el GATCPAC en plena época de la República y construidos del 1933 al 1939. Fue un edificio pensado para alojar parte de los numerosos trabajadores que se instalaban en esta zona de Barcelona por ser un importante núcleo industrial. Un edificio que cómo en el movimiento moderno ofrece nuevas soluciones arquitectónicas y pero especialmente sociales, nuevas formas de vida. Para su construcción se priorizan los nuevos materiales y sistemas constructivos. Actualmente se ha museizado una de las viviendas, recuperando su estructura original y los elementos decorativos y de acabado que la formaban. Visitas realmente interesantes!